คริสตจักรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการฯ 1:1-11)
  คริสตจักรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

  กิจการฯ 1:1-11

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  20 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธานุภาพ
2. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยในการเป็นพยานชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand