คำเทศนา จงเตรียมพร้อมที่จะจากไป (2 พงษ์กษัตริย์ 20:1-20)
   จงเตรียมพร้อมที่จะจากไป

   2 พงษ์กษัตริย์ 20:1-20

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  8 เมษายน 2018

pdf

mp3

จะเตรียมคนรุ่นถัดไปยังไงดี?
1. หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งนิมิต
2. ปลูกฝังค่านิยมและลักษณะนิสัยที่ถูกต้อง
3. มอบหมายภารกิจที่ท้าทาย
4. เป็นแบบอย่างที่ดี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand