คำเทศนา ปลดล็อคสู่การรับใช้ (1 เปโตร 2:9)
  ปลดล็อคสู่การรับใช้

   1 เปโตร 2:9

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  6 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1.เราเป็นใคร (9ก)
1.1ปุโรหิตหลวงของพระเจ้า
1.2ชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้า
2.เราเป็นของใคร (9ข)
3.เรามีหน้าที่อะไร (9ค)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand