คำเทศนา ยอมให้พระวิญญาณทำงาน (1 เธสะโลนิกา 5:19)

คำเทศนา ยอมให้พระวิญญาณทำงาน

ข้อพระคัมภีร์ (1 เธสะโลนิกา 5:19)

โดย อ.สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

เทศนาวันที่ 8 กรกฎาคม 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. พระวิญญาณ “ทรงกระทำกิจที่อัศจรรย์” ในชีวิตของเราได้

2. พระวิญญาณ “ทรงดลใจและเปลี่ยนแปลงใจ” ของเราได้

3. พระวิญญาณ “ทรงประทานสติปัญญา” ให้เราได้

4. พระวิญญาณ “ทรงประทานกำลังใหม่” ให้เราได้

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand