คำเทศนา เสียไปแต่ได้คืน (มัทธิว 28:1-10)
   เสียไปแต่ได้คืน

  มัทธิว 28:1-10

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  1 เมษายน 2018

pdf

mp3

ความจริงเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
1. พระเยซูคริสต์ทรงมีทูตสวรรค์มาปรนนิบัติรับใช้
2. พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์แบบอัศจรรย์

สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำหลังฟื้นคืนพระชนม์
1. พระเยซคริสต์ทรงสั่งให้บอกข่าวดีนี้แก่ผู้อื่น
2. พระเยซูคริสต์จะสำแดงพระองค์โดยตรงด้วย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand