คำเทศนา เหตุผลที่ต้องขอบพระคุณทุกกรณี (1 เธสะโลนิกา 5:18)

คำเทศนา เหตุผลที่ต้องขอบพระคุณทุกกรณี

ข้อพระคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา 5:18

โดย อ.สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

เทศนาวันที่ 3 มิถุนายน 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. เพราะ “พระเจ้าไม่เคยผิดพลาดและพระองค์ทรงรักเราจริงๆ”

2. เพราะ “สิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจ”

3. เพราะ “พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีกว่าเพื่อเรา”

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand