คำเทศนา แยกแยะผู้รับใช้แท้ของพระคริสต์ (2 คร.11:7-33)

คำเทศนา แยกแยะผู้รับใช้แท้ของพระคริสต์

ข้อพระคัมภีร์ (2 คร.11:7-33)

โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

เทศนาวันที่ 24 มิถุนายน 2018

เนื้อหาคำเทศนา

1. ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน (7-11)

2. ไม่โอ้อวดยกตน (12-19)

3. เสริมสร้างคน ไม่ใช่กดลง (20-22)

4. สร้างแรงบันดาลใจด้วยความอดทน (23-33)

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand