คำขวัญวันเด็ก…สำหรับผู้ใหญ่

  –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  12 มกราคม 2014

pdf

mp3

1. จงเห็นคุณค่าเด็ก และให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวกับเด็ก

2. จงช่วยกันสร้างชีวิตเด็ก เพราะเขาคืออนาคตของเรา

3. จงเป็นแบบอย่างที่ดี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand