พระทัยของพระเจ้าต่อคนเล็กน้อยและผู้ทนทุกข์

  กิจการฯ 16:16-26

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  12 มกราคม 2014

pdf

mp3

1. พระเจ้าเห็นคุณค่าคนที่เล็กน้อยและคนที่ถู­กข่มเหง

2. พระเจ้าต้องการให้เราช่วยคนที่เล็กน้อยและ­ถูกข่มเหง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand