จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า

  1 เปโตร 5:1-4

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  19 มกราคม 2014

pdf

mp3

1. หน้าที่นี้เป็นของใคร

2. ใครที่ต้องได้รับการเลี้ยงดู

3. เลี้ยงดูอย่างไร

คำแนะนำ 3 ประการในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า
1). เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า….ด้วยความเต็ม­ใจ
2). เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า….ด้วยการปรนนิ­บัติรับใช้
3). เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า….ด้วยแบบอย่าง­ชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand