ฝ่าวิกฤติชีวิต 2014

  ฮาบากุก 3:17-19

   ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

  27 เมษายน 2014

pdf

mp3

1.ร้องทูล (ร้องทุกข์) ต่อพระเจ้า

1.1ขอการแก้ใข(1:2,12-17)
1.2ขอความเข้าใจ(1:2-3)


2.รอคอยพระเจ้า

2.1รอเวลาของพระเจ้า(2:2)
2.2ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ(2:4)

​3.เรียนรู้ที่จะมีความหวังในพระเจ้า

3.1พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ (3:1-12)
3.2พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด(3:13-18)

4.ร่าเริงยินดีในพระเจ้า

4.1พระเจ้าทรงเป็นกำลัง(3:19)
4.2พระเจ้าจะทรงนำวิถีชีวิตเรา (3:19)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand