อภัยให้หายแค้น

  มัทธิว 6:9-15, 18:21-35

   ศจ.ดร. เอษรา โมทนาพระคุณ

  11 พฤษภาคม 2014

pdf

mp3

คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอน

เกี่ยวกับพระเจ้า

●พระนามของพระเจ้า
●แผ่นดินของพระเจ้า
●พระทัยของพระเจ้า

เกี่ยวกับตัวสาวก

●สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน
●การยกโทษผู้อื่น
●การทดลอง

ตอนที่ 1 เจ้าองค์หนึ่งคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตน

ตอนที่ 2ทาสที่ได้รับการยกหนี้คิดบัญชีกับเพื่อนทาสด้วยกัน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand