7 สิ่งที่พระเยซูทรงเป็น (ตอนแรก)

   ยอห์น บทที่ 6-15

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

   25 พฤษภาคม 2014

pdf

mp3

1. พระเยซู “เป็นอาหารแห่งชีวิต”

2. พระเยซู “เป็นความสว่างของโลก”

3. พระเยซู “เป็นประตู”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand