ครูที่ห้ามเลียนแบบ

  มัทธิว 23:1-39

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  1 มิถุนายน 2014

pdf

mp3

1. ไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะที่ตนสอน (2-4)

2. ทำศาสนกิจเพื่อโอ้อวด (5-12)

3. เป็นคนหน้าซื่อใจคด (13-38)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand