7 สิ่งที่พระเยซูทรงเป็น (ตอนจบ)

   ยอห์น บทที่ 6-15

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  01 มิถุนายน 2014

pdf

mp3

1. พระเยซู “เป็นอาหารแห่งชีวิต”

2. พระเยซู “เป็นความสว่างของโลก”

3. พระเยซู “เป็นประตู”

4.พระเยซู “เป็นผู้เลี้ยงที่ดี”

5.พระเยซู “เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต”

6.พระเยซู “เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต”

7.พระเยซู “เป็นเถาองุ่นแท้”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand