พาแกะกลับบ้าน

  ยากอบ 5:19-20

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  8 มิถุนายน 2014

pdf

mp3

1. ทุกคนมีสิทธิหลงหายได้ ถ้าไม่ระมัดระวัง

2. การหลงหายคือการหลงผิดไปจากทางของพระเจ้า

3. พระเจ้าทรงใช้มนุษย์ให้มีส่วนในพระราชกิจนี้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand