พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ เริ่มด้วยใจแห่งความเชื่อ

   ปฐมกาล 13:14-17

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   22 มิถุนายน 2014

pdf

mp3

1. เราไปได้ไกลเท่าที่ “ใจเรามองเห็น”

2. ช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงที่ ท้าทายมากที่สุด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand