ความล้ำลึกของพระเจ้าที่ถูกเปิดออก

   1 โครินธ์ 2:6-16

   อาจารย์ณรงค์ ตันละมัยงาม

   29 มิถุนายน 2014

pdf

mp3

1. ความล้ำลึกของพระเจ้า ที่ถูกเปิดออก คือ แผนการความรอด ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับมนุษย์ (ข้อ 7)

2. ความล้ำลึกของพระเจ้า ที่ถูกเปิดออกเมื่อใจปิด”ไม่ใช่ว่าเขาไม่ส­ามารถแต่เพราะตัวเขาเอง” (ข้อ 8)

3.ความล้ำลึกของพระเจ้า ที่ถูกเปิดออกจะเป็น ความหวังใหม่ ของผู้เชื่อ (ข้อ 9)

4.ความล้ำลึกของพระเจ้า ที่ถูกเปิดออกทำให้เรา เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณ (ข้อ 10)

5.ความล้ำลึกของพระเจ้า ที่ถูกเปิดออกพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเปิดเผยแก่เราเอง (ข้อ 13)

6.ความล้ำลึกของพระเจ้า ที่ถูกเปิดออกทำให้เรามีหัวใจเหมือนพระบิด­า (ข้อ 14-15)

7.เมื่อเราติดสนิท เราจะทราบความล้ำลึกของพระเจ้า ที่ถูกเปิดออก (ข้อ 15-16)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand