ปรับมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน

   2 โครินธ์ 4:16-18

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

   13 กรกฎาคม 2014

pdf

mp3

1. ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืน (18 ก)

1.1 กายภายนอกที่กำลังทรุดโทรม (16ก)
1.2 ความทุกข์ยากในชีวิต (17ก)

2. จดจ่อกับสิ่งที่ถาวรนิรันดร์ (18ข)

2.1 จิตใจภายในที่จำเริญขึ้นใหม่ (16ข)
2.2 ศักดิ์ศรีอันหาที่เปรียบมิได้ (17ข)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand