เมื่อคนจริง พบความจริง

   กิจการฯ 26:1-18

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   3 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. ความเข้าใจที่ได้รับการเติมเต็ม (Fulfillment of understanding)

2. สิ่งสำคัญในชีวิตที่ถูกจัดลำดับใหม่ (Reprioritizing of important things in life)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand