ก้าวสู่บทใหม่ในการรับใช้

   –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   14 กันยายน 2014

pdf

mp3

1. งานรับใช้พระเจ้าในประวัติศาสตร์คริสตจักร

1.1 ประวัติศาสตร์ช่วงคริสตจักรสมัยแรก
1.2 ประวัติศาสตร์ช่วงยุคกลาง
1.3 ประวัติศาสตร์ช่วงปฏิรูปศาสนา
1.4 ประวัติศาสตร์ยุคมิชชันนารีศตวรรษที่ 17
1.5 คริสตจักรในยุคปัจจุบัน

2. บทเรียนจากประวัติศาสตร์คริสตจักร

2.1 การฟื้นฟูมักเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ
2.2 การฟื้นฟูมีจุดเริ่มต้นจากการอธิษฐานแสวงห­าพระเจ้าด้วยใจร้อนรน
2.3 การฟื้นฟูเกิดขึ้นเมื่อคนหวนกลับมาหาพระวจ­นะ
2.4 แม้มีการข่มเหงอย่างรุนแรงหลายช่วง แต่คริสตจักรก็ยังคงอยู่ และปริมาณผู้เชื่อเพิ่มพูนขึ้น
2.5 ภัยหลักของคริสตจักรเกิดจากคำสอนเทียมเท็จ­และ การประนีประนอมสัจธรรม

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand