ความยินดีเมื่อไปบ้านของพระเจ้า

  สดุดี 122:1-9

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   16 พฤศจิกายน 2014

pdf

mp3

1. พบความผูกพัน (3-4ก)

2. พบการสรรเสริญ (4ข-5)

3. พบการอธิษฐาน (6-9)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand