ก้าวสู่พรมแดนใหม่ของชีวิต 

  โยชูวา 1:1-11

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  25 มกราคม 2015

pdf

mp3

1. เตรียมแผน (1-4, 10-11)

2. ยึดพระวจนะเป็นหลักในการทำทุกสิ่ง (7-8)

3. ลงมือทำด้วยความเชื่อและความกล้าหาญ (6-7, 9)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand