เชื่อมช่องว่างเพื่อสร้างสุขในครอบครัว

  –

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  15 มีนาคม 2015

pdf

mp3

ครอบครัวของทิโมธี

1. ครอบครัวของทิโมธีไม่สมบูรณ์แบบ

2. มีบางคนในครอบครัวทิโมธีที่ทำหน้าที่อย่าง­ดียอดเยี่ยม

3. รากฐานที่ดีของทิโมธีเกิดจากการปลูกฝังตั้­งแต่วัยเด็ก

4. ครอบครัวทิโมธีมีช่องว่างที่พวกเขาก้าวข้า­มได้

การจัดการช่องว่างภายในครอบครัว

1) เห็นคุณค่ามุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่าง

2) สื่อสารระหว่างกันเสมอ

3) ยืดหยุ่นในการปรับตัว

4) มุ่งเสริมสร้าง มิใช่ตำหนิบั่นทอน

5) ใช้ความรักเป็นเครื่องประสาน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand