อยู่อย่างเสริมสร้างในพระกาย

  1 โครินธ์ 12:12-26

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  22 มีนาคม 2015

pdf

mp3

1.เสริมสร้างเพราะ “มีความหลากหลาย” (ข้อ 12-20)

2.เสริมสร้างเพราะ “มีการพึ่งพิงกัน” (ข้อ 21-22)

3.เสริมสร้างเพราะ “มีความรักความ ห่วงใยกัน”(ข้อ 23-26)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand