ครอบครัวคู่ขนาน

  เอเฟซัส 2:11-22

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  12 เมษายน 2015

pdfmp3

1. ครอบครัวและคริสตจักร “ต้องมีหัวหน้าครอบครัวที่แท้จริง” เหมือนกัน (ข้อ 11-13)

2. ครอบครัวและคริสตจักร “ต้องมีความเป็นเอกภาพ” เหมือนกัน (ข้อ 14-16)

3. ครอบครัวและคริสตจักร “ต้องมีความเชื่อเดียวกัน” (ข้อ 17-19)

4. ครอบครัวและคริสตจักร “ต้องเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน” เพื่อให้เจริญเติบโตขึ้น (ข้อ 20-22)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand