อย่าพลาดจากแผนการของพระเจ้า

  ลูกา 24:13-35

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  26 เมษายน 2015

pdf

mp3

1. สิ่งที่จะทำให้เราผิดพลาดจากแผนการของพระเ­จ้า

1.1) สถานการณ์ที่บีบคั้น (ข้อ13-17)

1.2) ความคิดที่ยึดติด (ข้อ18-24)

1.3) ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน (ข้อ 25-26)

2.สิ่งที่จะนำเรากลับมาอยู่ในแผนการของพระ­เจ้า

2.1) ความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนในพระวจนะของพ­ระเจ้า (ข้อ 27)

2.2) ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ข้อ 28-31)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand