การเจิมแห่งพระพร

  โยเอล 2:28-32

   อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์

  26 เมษายน 2015

pdf

mp3

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมผู้เชื่อทุกคน

2. การเจิมของพระวิญญาณมาพร้อมของประทาน

3. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการเจิมของพ­ระวิญญาณ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand