พระเจ้าทรงเป็นคำตอบในวันที่ยากลำบาก

  2พงศ์กษัตริย์ 4:1-7

   อาจารย์เกียรติศักดิ์  สุนทราวิรัตน์

  6 กันยายน 2015

pdf

mp3

ท่าที 3 ประการที่ช่วยให้เราได้รับคำตอบในวันที่ยา­กลำบาก

1. บอกความต้องการ (ข้อ 1)

2. ฟังและยอมรับ (ข้อ 2-4)

3. ทำอย่างสุดกำลังจนแล้วเสร็จ(ข้อ 5-7)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand