พระกายของพระคริสต์

  1โครินธ์ 12:12-27

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  15 พฤศจิกายน 2015

pdf

mp3

1. ดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นจากความรู้สึกทางลบ

2. เลือกสิ่งที่สำคัญโดยทูลถามพระเจ้า

3. รู้จักเร่งก็ต้องรู้จักพัก

4. มุ่งสู่ความสำเร็จ โดยมีเมตตาต่อผู้คนระหว่างทาง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand