รู้จักพระคริสต์ชีวิตมั่นคง

  ยอห์น 5:24

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  15 พฤศจิกายน 2015

pdf

mp3

1. มั่นคงเพราะ “พระคริสต์ทรงมอบแผนการที่ดีเยี่ยมกับเรา” โดยที่โลกนี้ไม่มีให้

2. มั่นคงเพราะ “พระคริสต์ทรงมอบความรักที่ดีเลิศให้กับเร­า” โดยไม่เปลี่ยนแปลง

3. มั่นคงเพราะ “พระคริสต์ทรงมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิ­ตย์กับเรา” โดยไม่จากไปไหน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand