การเป็นสาวกของพระเยซู

  มัทธิว 16:24

  Pastor Steve Taylor

  22 พฤศจิกายน 2015

pdf

mp3

1. ปฏิเสธตนเอง

2. รับกางเขนของตนแบก

3. ตามเรามา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand