กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก

  2โครินธ์ 1:1-11

  อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  29 พฤศจิกายน 2015

pdf

mp3

1. สรรเสริญพระเจ้า

2. รับการหนุนใจจากพระเจ้า

3. หนุนใจผู้อื่นต่อไป

4. มีความหวังในพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand