เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า

  เอเฟซัส 5:17

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  13 ธันวาคม 2015

pdfmp3

1. เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าจากวงกลม3วง

1.1 งานของพระเจ้า

1.2 วิถีทางของพระเจ้า

1.3 น้ำพระทัยของพระเจ้า

2. ลักษณะบางประการของน้ำพระทัยพระเจ้า

2.1 น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันมาก­กว่าอนาคต

2.2 น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องของแรงจูงใจมาก­่อนการกระทำ

2.3 น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่­าสถานที่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand