พระเจ้าเป็นคำตอบสุดท้าย

  ปญจ 7:13-14

   อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์

   27 ธันวาคม 2015

pdf

mp3

1. พระเจ้าทรงมีอธิปไตยสูงสุด (ข้อ 13)

2. พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ (ข้อ 14)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand