พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานสิ่งใดให้คุณ

  ยอห์น 20:21-23, กิจการฯ 1:4-5

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  24 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทาน “ภาษาพระวิญญาณ”

2.พระวิญญาณบริสุทธิ์ “ทรงประทานของประทานและฤทธิ์เดชในการรับใช­้”

3.พระวิญญาณบริสุทธิ์ “ทรงประทานกำลังเพื่อช่วยเราเปลี่ยนแปลงชี­วิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand