ประวัติคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

คณะ คริสเตียนสานสัมพันธ์ (Nexus Christian Fellowship) ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 09 เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มคริสตจักร ซึ่งประกอบด้วยพี่น้องคริสเตียนหลากหลายอาชีพ หลากหลายสถาบันการศึกษา หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกัน แต่มีนิมิตความตั้งใจและความเชื่อเดียวกัน คือ นิมิต ที่จะกระทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ได้ให้ไว้กับผู้เชื่อทุกคน ความตั้งใจที่จะนำการฟื้นฟูชีวิตและจิตวิญญาณผ่านการอธิษฐาน การนมัสการ และพระวจนะพระเจ้า ความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นความจริง เป็นคำตอบ และความรอดของทุกชีวิตบนโลกใบนี้

คำว่า “สานสัมพันธ์” ที่พวกเรานำมาตั้งเป็นชื่อคณะฯ นั้น มีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษ “Nexus” แปลว่า “A bond between members of a group; the types of bond present in single-unit smooth muscles” โดยแปลเป็นไทยว่า พันธะเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกของกลุ่ม หรือพันธะที่มีลักษณะเสมือนเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกัน หรือในอีกนิยามหนึ่งคือ A network of excellence หรือเครือข่ายแห่งความดีเลิศ คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ หรือ Nexus Christian Fellowship จึงเป็นชื่อเรียกของคณะที่รวมใจความสำคัญและแสดงนิมิตจุดมุ่งหมายของกลุ่ม คณะได้อย่างชัดเจน

พวกเราครอบครัวสานสัมพันธ์ เชื่อเรื่องการรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรต่างๆ เพื่อให้ทั้งพระวรกายของพระคริสต์ไปสู่ความไพบูลย์ และเชื่อว่าเมื่อคริสเตียนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสร้างอาณาจักรของ พระเจ้า พระเจ้าจะนำการฟื้นฟูใหญ่ลงมา เมื่อมองย้อนกลับไปมองตลอดเส้นทางตั้งแต่วันเริ่มต้น ทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์” ( 1 โครินธ์ 2 : 9 )

เกี่ยวกับเรา

  นิมิต

  พันธกิจหลัก

  ค่านิยมหลัก

  หลักข้อเชื่อ

  คณะผู้นำ