ยอมรับบทบาทหน้าที่ของตนบนน้ำพระทัย

  1 ซามูเอล 23:14-18

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  9 ตุลาคม 2016

pdf

mp3

1. ทำให้เรามีจิตใจที่ถูกต้อง และหนักแน่นมั่นคง
2. ทำให้สามารถยอมรับผู้อื่น และยอมรับตัวเองได้ดี
3. ทำให้กระทำตามบทบาทหน้าที่ ของตนได้ตามพระประสงค์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand