พระเยซู แหล่งความช่วยเหลืออันอัศจรรย์

  สดุดี 61:2-5, ฮีบรู 4:14-16

  Pastor Dan Peterson

  8 พฤษจิกายน 2015

pdf

mp3

1. ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่

2. ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เข้าถึงได้

3. ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เปี่ยมไปด้วยความเมตต­า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand