คำเทศนา คุณพร้อมแล้วหรือยัง? (มัทธิว 25:31-46)
   คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

   มัทธิว 25:31-46

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

   8 เมษายน 2018

pdf

mp3

1.เตรียมความคิด
1.1พระเยซูเสด็จกลับมาอย่างแน่นอน
1.2พระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษา
2.เตรียมชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand