สิทธิอำนาจของการอวยพร

  ปฐมกาล 1:28

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  10 กรกฎาคม 2016

pdfmp3

1. พระเจ้าอวยพรแก่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและมนุษย์คู่แรก
2. พระเจ้าอวยพรแก่มนุษย์ที่เชื่อฟังพระองค์
3. พระเจ้าอวยพรแก่มนุษย์ทั้งโลกผ่านองค์พระเยซูคริสต์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand