เพราะพระองค์ทรงอยู่

  ยอห์น 20:19-31

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  27 มีนาคม 2016

pdf

mp3

1.เปรมปรีดิ์ (19-21)
2.ปลดปล่อย (22-23)

2.1อดีตได้รับการลบล้าง
2.2ปัจจุบันได้รับการแก้ไข
2.3อนาคตได้รับการปกป้อง

3.เปลี่ยนแปลง (24-31)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand