ดีขึ้นในทุกทาง (โยบ 8:5-7)

  โยบ 8:5-7

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  20 พฤศจิกายน 2016

pdfmp3

ส่วนความรับผิดชอบของเรา 2 ประการ

1) เราต้อง “มีท่าทีที่ถูกต้อง”
2) เราต้อง “ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง”

ส่วนของพระเจ้า 3 ประการ

1) พระองค์จะ “เฝ้าระวัง” ชีวิตของเรา
2) พระองค์จะ “บูรณะ” ชีวิตของเรา
3) พระองค์จะ “ขยายชีวิตเราให้ใหญ่โต”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand