นำความสดใหม่มาสู่ครอบครัว (สดุดี 127:1)
  นำความสดใหม่มาสู่ครอบครัว

  สดุดี 127:1

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  9 เมษายน 2017

pdf

mp3

1.ด้วยการให้พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มและเป็นศูนย์กลางของครอบครัว
2.ด้วยการมีความสัมพันธ์กันแบบพันธสัญญา
3.ด้วยการมีพระคัมภีร์เป็นหลักสำคัญของครอบครัว

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand