ความรักพี่น้อง เป็นแบรนด์คริสเตียนแท้
  ความรักพี่น้อง เป็นแบรนด์คริสเตียนแท้

  –

   อาจารย์ปดิพัทธ์ สันติภาดา

  4 กุมภาพันธ์ 2018

pdfmp3

1. การรักพี่น้องเป็นเครื่องหมายว่าเรารู้จักพระเจ้า
2. การรักพี่น้องเป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อที่แท้จริง
3. การรักพี่น้องเป็นเครื่องหมายแห่งการเติบโต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand