170307_Line@

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” กันต่อเนื่องจากที่พูดถึง “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ต้องมีจุดยืนต้องหนักแน่นแล้ว เชื่อว่าพี่น้องคงอยากรู้กันแล้วว่าคุณลักษณะที่ดีของ “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ข้อต่อไปจะเป็นอะไร? มาดูกันเลย…

 

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง “วิธีการต้อง… “ถูกต้อง”

พระเจ้าสนใจวิธีการไม่น้อยไปกว่าท่าทีในใจ เพราะวิธีการที่ถูก ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูก หากเราปรารถนาผลลัพธ์ที่นำการเปลี่ยนแปลง เราต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการด้วย

 

เรื่องของวิธีการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม มีหลักการที่ถูกสอนต่อๆ กันอย่างแพร่หลายว่า

“พระเจ้าจะให้เราเป็นหัว ไม่ใช่หาง จะให้เราสูงขึ้นทางเดียว”
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13

การ “เป็นหัวไม่ใช่หาง สูงขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ต่ำลง” ไม่ได้หมายความว่า “ผู้เชื่อทุกคนจะต้องมีตำแหน่งสูงๆ ในองค์กรหรือในสังคมโลกนี้”
เสมอไปเท่านั้น แต่พระคัมภีร์ได้พูดส่วนของผู้เชื่อที่ต้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจริงๆ และระวังที่จะทำตาม สิ่งนี้จะทำให้ “ชีวิตของผู้เชื่อสูงขึ้น” และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราได้

การเลือกเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงที่สุด การยืนหยัดบนหลักการพระคัมภีร์ อาจไม่ได้รางวัลที่จับต้องได้เหมือนอย่างที่โลกนี้จะให้ ซึ่งเราจะเห็นแบบอย่างที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ คือ พระเยซูคริสต์ ที่พระองค์เชื่อฟังจนถึงความตายบนกางเขน และการเชื่องฟังนั้นทำให้พระองค์ได้รับการยกชูให้สูงกว่านามทั้งปวง

จากตัวอย่างของพระคริสต์เราจึงเห็นว่า “ลักษณะชีวิตสำคัญกว่าตำแหน่ง” และ “ชีวิตที่จะเกิดผลดีต้องคู่กับวิธีการที่ถูกต้อง” เราจึงต้องหมั่นดูแลชีวิตภายในเพื่อที่เราจะพร้อมให้พระเจ้าใช้และยกชูในเวลาที่เหมาะสม

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand