ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด เราต้องมั่นใจว่า เรากำลังสร้างผลลัพธ์ที่ถวายเกียรติพระเจ้า

ผลลัพธ์ต้องชัดเจน คุณลักษณะข้อสุดท้ายของการเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”

เรามาดูกันซิว่า คำว่า “ผลลัพธ์ต้องชัดเจน” คุณลักษณะที่ว่านี้ มันคืออะไร…

ผลลัพธ์ต้องชัดเจน ในที่นี้คือ ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด เราต้องมั่นใจว่า เรากำลังสร้างผลลัพธ์ที่ถวายเกียรติพระเจ้า
เหมือนอุปมาของพระเยซูเรื่องเกลือและแสงสว่าง ในมัทธิว 5 : 16 ที่ลงท้ายว่า
“เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

และมีอีกข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องนี้อีกเช่นกันคือ…
1 เปโตร 2:12 จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่า ประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน

จากข้อพระคัมภีร์เราเล็งเห็นถึงอัครสาวกและอัครทูต ที่ยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง แต่คงไว้ด้วยความดีและความสุภาพ จนเป็นรากฐานในการนำข่าวประเสริฐให้เผยแพร่ไปทั่วโลก

วันนี้เราเองก็สามารถเริ่มก้าวแรก ที่จะไปสู่การเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ในอนาคตได้เช่นเดียวกัน เพียงเริ่มต้นจากสิ่งที่เราได้แบ่งปันในช่วงที่ผ่านมา และในวันนี้คือ…
1. “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่มี จุดยืนต้องหนักแน่น
2. “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่วิธีการต้อง… “ถูกต้อง”
3. “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่ผลลัพธ์ต้องชัดเจน

และหากวันนี้พระเจ้าพูดกับคุณ เราขอหนุนใจให้อธิษฐานตอบสนองพระองค์ เพื่อตัวคุณจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้า มีจิตใจหนักแน่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ให้ท่าที การกระทำ วิธีการที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งชีวิตที่ถูกยกชูขึ้น ขอพระเจ้าประทานกำลังและสติปัญญาที่จะใคร่ครวญสิ่งที่ทำ ให้เป็นสิ่งที่ดีและถวายเกียรติพระเจ้า ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง และเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรพระองค์

ขอพระเจ้าอวยพร…เอเมน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand