คุณลักษณะของ “คนดี” ที่สังคมต้องการ

  กิจการฯ 4:36

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  27 พฤศจิกายน 2016

pdfmp3

1) เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ และแบ่งปัน
2) มีชีวิตที่ดี เต็มด้วยพระวิญญาณฯ และความเชื่อ
3) เป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้
4) สนับสนุนและให้โอกาสผู้อื่นได้เริ่มต้นใหม่เสมอ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand