เมืองลี้ภัย

  กันดารวิถี 35:6-7,11-12,25-28

  ดร.อาณัติ เป้าทอง

   26 กรกฎาคม 2015

pdf

mp3

1. ลักษณะของเมืองลี้ภัย

1.1 เป็นที่ลี้ภัยของคนที่ฆ่าโดยไม่ได้เจตนา

1.2 เป็นที่ลี้ภัยสำหรับทุกคน

1.3 ง่ายต่อการเข้าถึง

2. กฎของเมืองลี้ภัย

2.1 ค่าใช้จ่าย

2.2 ความปลอดภัย

2.3 ระยะเวลา

3. ความหมายของชื่อเมือง

4. ภาพเปรียบเทียบ

4.1 เป็นทางรอดของคนที่ทำผิด

4.2 สำหรับทุกคน

4.3 ง่าย

4.4 ค่าใช้จ่าย

4.5 ความปลอดภัย

4.6 ระยะเวลา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand