1. สร้างคริสตจักรท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
Building A Strong Local Church

คริสตจักรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในการเปิดเผยแผนการแห่งความรักและความรอดของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ในโลก  คริสตจักรท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน คือดัชนีวัดความสำเร็จของงานพระเจ้าที่สำคัญที่สุด ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างคริสตจักรตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์  เพื่อให้เกิดคริสตจักรที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งตั้งมั่นคง และเป็นคำตอบของสังคมอย่างแท้จริง เราเคารพในการอภิบาล การปกครอง และการบริหารจัดการภายในแต่ละคริสตจักรท้องถิ่น เราปรารถนาให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของตน ตามกำลังความสามารถและของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้

 

2. ตั้งคริสตจักรใหม่
Planting Churches

พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับเหล่าสาวกให้ถือรักษาสิ่งที่พระองค์สอน และประกาศพระนามของพระองค์ไปทั่วทุกหย่อมหญ้าในโลก พระองค์ทรงตรัสกับเปโตรว่า พลังแห่งความตายจะไม่สามารถมีชัยชนะเหนือคริสตจักร  นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนคริสตจักรของเราให้มีนิมิตตั้งคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทยและทั่วทั้งโลกนี้ โดยพระคุณของพระเจ้าและโดยการร่วมมือกับพี่น้องในพระวรกาย เรามั่นใจว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ

 

3. รับใช้ร่วมกับพี่น้องในพระกาย
Serving with the Body of Christ

พระคัมภีร์บอกว่า แม้ร่างกายจะมีหลายอวัยวะ แต่อวัยวะที่แตกต่างก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายนั้น
และที่ใดมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น เราจึงเชื่อในการทำงานรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องต่างคริสตจักร   เราเชื่อว่าทุกคริสตจักรหรือองค์กรคริสเตียนล้วนแต่มีสิ่งดีที่สามารถแบ่งปันและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน เราสนับสนุนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จัดโดยคริสตจักรหรือองค์กรต่างๆ เราเชื่อว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ เราตั้งใจแบ่งปันสิ่งดีต่างๆ ที่เราผลิตขึ้นให้กับพี่น้องต่างคริสตจักร โดยหวังว่า สิ่งที่เราให้ออกไปจะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องไม่มากก็น้อย

 

4. ทำดีช่วยเหลือสังคม
Be Salt and Light of the Community

ถ้าเกลือหมดรสเค็ม ถ้าตะเกียงถูกครอบไว้ ถ้าคนภายนอกไม่เห็นพระเจ้าผ่านสิ่งดีที่เรากระทำ เราก็ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเราอย่างที่พระองค์ต้องการ  การทำดีช่วยเหลือสังคมเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อทุกคน เราปรารถนาให้สมาชิกใช้ชีวิตเป็นพระพรต่อคนรอบตัว เริ่มจากคนใกล้ชิดที่สุดในครอบครัว ในสถานศึกษา ในที่ทำงาน ในชุมชนและสังคมและเพื่อให้การช่วยเหลือสังคมเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ไปจนถึงโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เราจึงจดทะเบียนมูลนิธิสานสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานบริหารจัดการกิจกรรมและโครงการต่างๆ

 

เกี่ยวกับเรา

นิมิต

พันธกิจหลัก

ค่านิยมหลัก

หลักข้อเชื่อ

คณะผู้นำ